This site uses cookies to provide services, collect traffic data, and personalize ads. You agree by using this site.
More info
Language:
WHISTLEBLOWING

WHISTLEBLOWING

Co je to whistleblowing?

Dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon o ochraně oznamovatelů“) se termínem whistleblowing označuje proces odhalení nekalého jednání prostřednictvím podání oznámení, tedy poskytnutí informací osobám, které mohou oznamovanou skutečnost prošetřit, případně zakročit a přijmout opatření k nápravě či prevenci. Při prošetřování dané situace je kladen důraz na absolutní ochranu identity oznamovatele. Jedná se tedy o nástroj, který vede k prevenci a odhalování nezákonných postupů a nekalých či protiprávních jednání.

Slovníček pojmů

Výraz Definice
Nekalé jednání Protiprávní jednání, které má znaky trestného činu, nebo přestupku s horní sazbou pokuty alespoň 100 000 Kč, jednání, které porušuje Zákon o ochraně oznamovatelů, příp. jednání, které porušuje jiný právní předpis nebo právní předpisy EU v oblastech vymezených Zákonem o ochraně oznamovatelů. Za splnění těchto předpokladů se může jednat např. o korupci, ohrožení zdraví, bezpečnosti nebo životního prostředí, dále pak zneužití pravomocí a činnosti, které slouží k zakrytí výše uvedených jednání.
Oznamovatel Fyzická osoba, která dává podnět / oznámení o nekalém jednání, o kterém se dozvěděla v souvislosti s vykonávanou prací nebo obdobnou činností. Typicky se jedná o současné i bývalé zaměstnance, osoby pracující na základě dohod konaných mimo pracovní poměr, spolupracující OSVČ a jejich zaměstnance či členy orgánů obchodních společností.
Příslušná osoba Osoba příslušná za celý průběh šetření, která se bude podanými oznámeními zabývat, prošetřovat je a dávat zpětnou vazbu v rozsahu podle Zákona o ochraně oznamovatelů, resp. této směrnice, vč. oznamovateli a osob, které rozhodují o případném přijetí nápravných opatření. Tato osoba je řádně poučena a zachovává přísnou důvěrnost.

Podání podnětu

Oznamovatelé se mohou obracet jak na interní, tak externí oznamovací kanály. Prioritně by však měli k podání oznámení využít interní oznamovací kanál. Do oznámení je nutné uvést jméno, příjmení, datum narození, pracovní pozici. Anonymní podání nebudou šetřena.
Externě je možné podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti ČR, a to: Písemně – prostřednictvím elektronického formuláře a e-mailem; Ústně (telefonicky); Osobně – na žádost. Kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Interní podání oznámení lze provést následujícími způsoby:

ELEKTRONICKY

OSOBNĚ

CAREER
TRUCK DRIVER INTERNATIONAL
Show more
TRANSPORT MANAGER
Show more
PESONALISTA/KA - HR REFERENT/KA
Show more
AUTOMECHANIK NÁKLADNÍCH VOZIDEL
Show more