Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací
Jazyk:
Podmínky používání webových stránek www.sindelar-spedition.cz, prohlášení o ochraně osobních údajů

Podmínky používání webových stránek www.sindelar-spedition.cz, prohlášení o ochraně osobních údajů

Velmi nás těší Váš zájem o webové stránky www.sindelar-spedition.cz (dále také jen „webové stránky“).

Prostřednictvím tohoto dokumentu Vás chceme informovat o druhu, rozsahu a účelu námi zpracovávaných osobních údajů.

Zpracování osobních údajů proto probíhá vždy v souladu s právními předpisy, zejména v souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále také jen „GDPR“).

Správce osobních údajů ve smyslu GDPR je:

Šindelář Spedition s.r.o., se sídlem Sedlec 49, 373 47 Sedlec, IČ 260 24 641, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl: C, vložka 9712

(dále také jen „správce“ nebo „Společnost“).

I.

Způsob získávání osobních údajů a nakládání s nimi

  1. Cookies

Na webových stránkách nejsou využívány soubory cookies, s výjimkou případu podle bodu 2.) níže.

  1. Používání Google Analytics s funkcí anonymizace

Správce integroval na webových stránkách komponenty Google Analytics s funkcí anonymizace. Google Analytics je službou webové analýzy, tedy získávání, shromažďování a vyhodnocování dat o chování návštěvníků webových stránek. Kromě jiného analyzuje data o tom, z jakých internetových stránek se dotčená osoba dostala na naše webové stránky, jaké podstránky webových stránek navštívila a kolik času na nich strávila, z jaké země a města webové stránky navštívila. Webová analýza se využívá za účelem optimalizacewebových stránek a k analýze internetové reklamy. Účelem používání Google Analytics je vyhodnocení chování návštěvníků našich webových stránek. Takto získané informace Google využívá mj. k vyhodnocení našich webových stránek a k získání zpráv o aktivitách na těchto webových stránkách a dále k poskytování dalších služeb spojených s využíváním našich webových stránek.

Provozovatelem Google Analytics je Google Inc., 1600 AmphitheatrePkwy, MountainView, CA 94043-1351, USA.

Google Analytics prostřednictvím cookies umožňuje provádění analýzy webových stránek. Načtením jednotlivé webové stránky, ve které jsou integrovány komponenty Google Analytics, je dán podnět jednotlivými komponenty Google Analytics příslušnému prohlížeči uživatele našich webových stránek, aby tento prohlížeč předal společnosti Google data za účelem online analýzy.

  1. E-mailová korespondence

Pokud námzašlete e-mail nebo jejjinak kontaktujete, budou osobní údaje, které nám takto sdělíte, automaticky uloženy za účelem zpracování nebo kontaktování Vaší osoby.

Služba „Kontaktní formulář“ je poskytována prostřednictvím příslušného elektronického systému, pomocí kterého nás mohou uživatelé webových stránek kontaktovat a mohou reagovat na jednotlivé nabídky práce nebo jiné nabídky zveřejňované na webových stránkách. Uživatelé, kteří mají zájem o získání informace od Společnosti, mohou vyplnit kontaktní formulář, a to pravdivými a bezchybnými údaji o své osobě. Správné zadání e-mailové adresy uživatele je nezbytné pro následné kontaktování uživatele Společností.

Uživatelům, kteří vyplní své údaje do kontaktního formuláře, nevzniká jakákoli registrace v elektronickém systému Společnosti.

Na základě uživatelem vyplněných údajů je Společnost oprávněna uživateli zasílat oznámení a doporučení týkající se uživatelem preferovaných pracovních pozic, pokud měl zájem o pracovní nabídku.

II.

Zákonnost zpracování osobních údajů a právní základ takového zpracování

Osobní údaje získané prostřednictvím webových stránek správce zpracovává jen za podmínek a v rozsahu stanoveném GDPR, zejména v čl. 6.

1. Zpracování osobních údajů je ve smyslu čl. 6 GDPR zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu: 

a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;

Tento odstavec je právním základem pro zpracování osobních údajů, u nichž vyžadujeme souhlas se zpracováním osobních údajů.Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;

Tento odstavec je právním základem pro zpracování osobních údajů nutné ke splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba, pokud jde například o poskytnutí plnění nebo protiplnění. Totéž platí i pro takové zpracování osobních údajů, k jakému nutně dochází před uzavřením smlouvy, například v případě dotazů k našim produktům nebo službám.

c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;

Pokud je správce povinen plnit zákonnou povinnost, se kterou nezbytně souvisí zpracování osobních údajů, jako například k plnění případných daňových povinností, pak je takové zpracování založeno na tomto odstavci.

d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;

Zpracování pro tyto účely může nastat například v případě, kdy by se třetí osoba v naší provozovně zranila a my bychom museli poskytnout v této souvislosti příslušnému zdravotnickému zařízení informace jako je jeho jméno a příjmení, věk, zdravotní pojišťovna atd. (samozřejmě jen tehdy, pokud bychom tyto informace vůbec měli k dispozici).

e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;

Správce pro tento účel osobní údaje nezpracovává.

f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Tento oprávněný zájem by mohl být dán například v situaci, kdy existuje relevantní a odpovídající vztah mezi subjektem údajů a správcem, například pokud je subjekt údajů zákazníkem správce nebo mu naopak poskytuje služby.

2. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, resp. kritéria pro stanovení této doby

Osobní údaje budou uloženy po dobu, která je nezbytná k dosažení účelu, pro který byly tyto údaje získány nebo kterou stanoví příslušný právní předpis. Společnost uloží Vaše data na dobu 3 let ode dne posledního kontaktu se Společností. Pokud taková doba uplyne, důvod zpracování odpadne nebo uplyne příslušná zákonná lhůta pro uchování osobních údajů, budou takové osobní údaje automaticky smazány, pokud nejsou nadále potřebné k uzavření nebo plnění smlouvy.

3. Skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů:

Poskytnutí osobních údajů návštěvníky webových stránekje smluvním požadavkem. Návštěvník webových stránek může odmítnout používání souborů cookies. Odmítnutí používání cookies však může podle okolností vést k tomu, že nemusí být možné používat všechny funkce webových stránek.

III.

Právo na informace, doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovávány

Správce je připraven Vám kdykoli zodpovědět dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů. Máte právo se vždy informovat o údajích, které jsou u nás uloženy o Vaší osobě, o jejich původu a příjemcích i o účelu jejich uložení. Pokud o tyto informace o Vašich údajích, které jsou u nás uloženy, máte zájem, obraťte se prosím písemně na správce na e-mailové adrese uvedené shora. Prosím, vezměte na vědomí, že správcinejsou povinni ustanovita neustanovujípověřence pro ochranu osobních údajů.

V souvislosti s poskytnutými údaji má dotčená osoba právo požadovat (i) přístup k osobním údajům týkajícím se dotčené osoby, (ii) jejich opravu nebo výmaz, popřípadě (iii) omezení zpracování osobních údajů, a dále také právo (iv) vznést námitku proti zpracovánía (v) právo na přenositelnost údajů.

Podrobnosti k jednotlivým právům subjektů údajů stanoví GDPR.

Zpracování Vašich osobních údajů podléhá dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice, jehož webové stránky jsou www.uoou.cz . U tohoto úřadu můžete podat stížnost proti zpracování osobních údajů správcem.

Správce sám nepředává osobní údaje získané prostřednictvím webových stránek, s výjimkou shora uvedeného/uvedených zpracovatele/ů, žádným jiným osobám. Správce ani nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Správce neprovádí automatizované rozhodování ani profilování.

IV.

Používání webových stránek, vyloučení odpovědnosti, vztah mezi správcem a zpracovatelem osobních údajů

Obsah webových stránek nesmí být pro komerční účely rozšiřován, kopírován, měněn anijinak zpřístupňován třetím osobám.

Přestože se správce snaží udržovat informace uvedené na webových stránkách vždy aktuální, úplné a přesné, nemůže nést a nenese žádnou odpovědnost za případné tiskové chyby nebo nedopatření, v jejichž důsledku byla uveřejněna nesprávná nebo neúplná informace.

Příjemcem osobních údajů může být shora uvedený zpracovatel. Zpracovatel a jakákoliv osoba, která jedná z pověření správce nebo zpracovatele a má přístup k osobním údajům, může tyto osobní údaje zpracovávat pouze na pokyn správce, ledaže jí jejich zpracování ukládá právo Unie nebo členského státu.

Správce využívá pouze ty zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky GDPR a aby byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů. Zpracovatel nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení správce. Zpracování zpracovatelem se řídí smlouvou nebo jiným právním aktem podle práva Unie nebo členského státu, které zavazují zpracovatele vůči správci a v nichž je stanoven předmět a doba trvání zpracování, povaha a účel zpracování, typ osobních údajů a kategorie subjektů údajů, povinnosti a práva správce. Další požadavky na obsah takové smlouvy stanoví čl. 28 odst. 3 GDPR a násl.

Pokud zpracovatel zapojí dalšího zpracovatele, aby jménem správce provedl určité činnosti zpracování, musí být tomuto dalšímu zpracovateli uloženy na základě smlouvy nebo jiného právního aktu podle práva Unie nebo členského státu stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny ve smlouvě nebo jiném právním aktu mezi správcem a zpracovatelem, a to zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky GDPR. Neplní-li uvedený další zpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany údajů, odpovídá správci za plnění povinností dotčeného dalšího zpracovatele i nadále plně prvotní zpracovatel.

V.

Změny tohoto dokumentu, účinnost

Správce může obsah tohoto dokumentu v přiměřeném rozsahu změnit.Změny tohoto dokumentu mohou, kromě případně jiného, souviset s vývojem interpretace a aplikace GDPR v České republice, funkčností webových stránek či změnou v osobě zpracovatele osobních údajů.

Tento dokument nabývá účinnosti dnem 25.5.2018.

KARIÉRA
ŘIDIČ MEZINÁRODNÍ KAMIONOVÉ DOPRAVY
Zobrazit více
DISPEČER (DISPEČERKA) MEZINÁRODNÍ KAMIONOVÉ DOPRAVY
Zobrazit více
ŘIDIČ/ ŘIDIČKA AUTOBUSU
Zobrazit více
PESONALISTA/KA - HR REFERENT/KA
Zobrazit více
AUTOMECHANIK NÁKLADNÍCH VOZIDEL
Zobrazit více